SCAN-POLL 4.0

โปรแกรม SCAN-POLL 4.0 เป็นโปรแกรมที่ทำให้เครื่อง SCANNER กลายเป็นเครื่องอ่านแบบฟอร์ม ของเอกสารได้แบบอัตโนมัติ ช่วยทำให้การรวบรวมช้อมูลที่อยู่บนแบบสอบถาม ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้ลด ระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลและประหยัด ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าข้อมูลเพื่อ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์


................คลิกที่นี่ เพื่อ...ดูคู่มือการใฃ้งานและรายละเอียดเพิ่มเติม


Download Program

 • โปรแกรม SCAN-POLL 4.0
  โปรแกรม Setlock
 • ตัวอย่างการสร้างแบบสอบถาม แบบ Rating Scale(Ms Word)
 • ตัวอย่างการสร้างแบบสอบถาม แบบ Rating Scale(Pdf) • SCAN-X 7.0

  โปรแกรม SCAN-X 7.0 เป็นโปรแกรมที่ทำให้เครื่อง SCANNER กลายเป็นเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ ได้แบบอัตโนมัติช่วยทำให้การตรวจนับคะแนนที่อยู่บนกระดาษคำตอบทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้ลดระยะเวลา
  การตรวจข้อสอบไปได้ เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถ วิเคราะห์ข้อสอบ หาคุณภาพของข้อสอบ เช่น
  หาค่าความยากง่าย หาค่าความเชื่อมั่น หาค่าสถิติพื้นฐาน

  ..................คลิกที่นี่ เพื่อ...ดูคู่มือการใฃ้งานและรายละเอียดเพิ่มเติม........


  Download Program

 • โปรแกรม SCANX 7.0_bro
 • โปรแกรม SCANX 7.0_LEX
 • คู่มือการแก้ไขกระดาษคำตอบ
 • Contact :
  Email : vee_sumongkol@Hotmail.com

  Tel : +66868568060

  สังคมออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้งาน SCAN-POLL 4.0
     คู่มือการใช้งาน SCAN-POLL 4.0


 • SCAN-POLL 4.0 เป็นโปรแกรมอะไร
 • หากต้องการใช้งานต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง
 • ขั้นตอนการ Setup โปรแกรมและเครื่อง SCANNER
 • ขั้นตอนการออกแบบ <แบบสอบถาม> เพื่อใช้ในการ Scan
 • บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน SCAN-POLL 4.0
 • บทที่ 2 การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่เพื่อจัดเก็บข้อมูล
 • บทที่ 3 การสร้างแผนผังในเอกสารเพื่อกำหนดตำแหน่งข้อมูล
 • บทที่ 4 Scan แบบสอบถามด้วยเครื่อง Scan
 • บทที่ 5 ดูรายงาน


 • SCAN-POLL 4.0 เป็นโปรแกรมอะไร

  โปรแกรม SCAN-POLL ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้เครื่อง SCANNER สามารถอ่านแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลเพื่องานวิจัย หรือแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลใดๆ ก็ตาม ที่ใช้กระดาษแบบสอบถาม ไปสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้ตอบสามารถใช้ปากกาหรือดินสอ "ขีดถูก" หรือ "กากบาท" ลงบนแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามนั้นนำมาประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื่อง Scanner อ่านแบบสอบถามเหล่านั้นและส่งข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโดยปกติทั่วไปวิธีการรวบรวมข้อมูล ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือ การคีย์ข้อมูลด้วยคน ซึ่งมีปัญหามากพอสมควร เช่นต้อง ใช้แรงงานมาก มีค่าใช้จ่ายมากมาย และมีความล่าช้า ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการรวบรวมข้อมูล อีกทั้งอาจมีข้อผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ที่มีความเหนื่อยล้า ค่อนข้างสูง SCAN-POLL จึงถูกออกแบบมาเพื่อทำงานรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่อยู่บนกระดาษแบบสอบถามโดยใช้วิธีการ Scan ด้วยเครื่อง Scanner ซึ่งจะทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และลดการทำงานของนักวิจัยลงไปได้อย่างมากปัจจุบัน SCAN-POLL ได้ถูกพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 4.0


  หากต้องการใช้งานต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง

  อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังนี้

  1. คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows XP,7,8,10

  2. เครื่อง SCANNER ไม่จำกัดยี่ห้อ ขอให้มี ADF (Auto Document Feeder) ถาดป้อนกระดาษที่ใช้ Scan อัตโนมัติ และสามารถส่งรูปภาพชนิด Bmp มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่


  3. โปรแกรม SCAN-POLL 4.0 สามารถ Download ได้ที่นี่ .....
  SCAN-POLL 4.0


  ขั้นตอนการ Setup โปรแกรม และ เครื่อง SCANNER

  1. แตกไฟล์(Extract) Scanpoll40.zip ออกเป็นไฟล์ ---> scanpoll40.exe ซึ่งสามารถใช้ run ได้เลยโดยไม่ต้อง setup

  2. ติดตั้งเครื่อง Scanner เข้ากับเครื่อง Computer ของคุณโดยดูคู่มือการติดตั้งซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่น และให้สามารถ scan ส่งไฟล์รูปภาพ ชนิด Black and White หรือ Line Art หรือ Text ซึ่งแต่ละยี่ห้อจะใช้คำในเมนูของเครื่อง Scanner ไม่เหมือนกัน และมีความละเอียด(Resolution) ตั้งแต่ 150 Dpi ขึ้นไป ซึ่งขอแนะนำให้ใช้ 150 Dpi ด้วยเหตุผลประหยัดเนื้อที่ไฟล์และทำให้การ Scan เร็วที่สุดแต่หากเครื่อง Scanner ของคุณไม่สามารถ Scan ความละเอียดที่ 150 Dpi ได้ก็ให้ใช้ 200 Dpi


  3. ตั้งค่าไฟล์รูปภาพที่ Scan เป็นชนิด *.Bmp (Bitmap)

  4. สร้าง Folder ที่ใช้เก็บรูปภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้เครื่อง Scanner ส่ง File ภาพมาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นในตัวอย่างนี้ สร้าง Folder ที่ชื่อ C:\BUFFER ซึ่งเป็น Folder ที่จะใช้เก็บภาพจากการ Scan ของเครื่อง Scanner ซึ่งต่อไปในคู่มือนี้จะเรียก Folder นี้ว่า Image Folder

  หมายเหตุ การสร้าง Image Folder คุณสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ ที่ Drive ไหนก็ได้
  ภาพตัวอย่างการ Setup Scanner ยี่ห้อ Brother J430 หากเครื่อง Scanner คุณเป็นยี่ห้ออื่นให้ดูคู่มือการ Setup ของเครื่องนั้น และให้เทียบเคียงหัวข้อการ Setup กับในตัวอย่างนี้


  5. ทดสอบการ Scan เอกสารและตรวจสอบว่าไฟล์ภาพชนิด Bmp ความละเอียดตามข้อกำหนด(150 Dpi หรือมากกว่า) เข้าไปอยู่ใน Folder C:\BUFFER หรือไม่ หากทำได้นั่นแสดงว่าระบบของคุณพร้อมที่จะใช้งาน Scan-poll 4.0 ได้แล้ว  ขั้นตอนการออกแบบ "แบบสอบถาม" เพื่อใช้ในการ Scan

  การออกแบบ แบบสอบถาม มีอิสระในการออกแบบข้อคำถาม จำนวนข้อ ตำแหน่งของการวางข้อคำถามในแบบสอบถาม ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น สามารถใช้ โปรแกรมพิมพ์เอกสารใดๆก็ได้เช่น Microsoft Word หรือโปรแกรมพิมพ์เอกสารอื่นๆ ข้อควรปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติมีเพียง 2 ข้อ ในการออกแบบ แบบสอบถาม คือ

  1. ให้ตีกรอบนอกเป็นเส้นหนาทึบขนาดเส้น 3 point ขึ้นไป เพื่อใช้เป็นเส้นอ้างอิง (ข้อนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่มีไม่ได้)

  2. กล่อง Check Box ที่ใช้ตอบแบบสอบถามในข้อคำถาม ต้องเป็นกรอบสี่เหลี่ยมชนิด Font Symbol ขนาด 24 Bold ขึ้นไป หรือ Font ขนาดใกล้เคียงไม่ควรเล็กกว่า เพราะจะทำให้มีปัญหาในการอ่านแบบสอบถาม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความละเอียด(Resolution) ของการ Scan หาก Scan ที่ความละเอียด 200 Dpi กล่องนี้สามารถ ลดลงมาที่ขนาด 18 Bold ได้เพื่อทำให้แบบสอบถามมีข้อความที่อัดแน่นได้ ในกรณีต้องการประหยัดพื้นที่เอกสาร

  คลิกที่นี่...เพื่อดูตัวอย่างการออกแบบ แบบสอบถาม (Ms Word)
  คลิกที่นี่...เพื่อดูตัวอย่างการออกแบบ แบบสอบถาม (pdf)

  คำเตือน ก่อนสั่งพิมพ์เอกสารแบบสอบถามจำนวนมาก จะต้องทดสอบต้นฉบับแบบสอบถามกับโปรแกรม Scan-poll ว่าสามารถไช้งานได้จริง โดยการพิมพ์ต้นฉบับ 1 ชุดแล้วนำไปทดสอบการออกแบบในบทที่ 3 การสร้างแผนผังเพื่อกำหนดตำแหน่งข้อมูล


  บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน SCAN-POLL 4.0

  1.3 จัดเตรียมแบบสอบถามฟอร์มเปล่าที่ออกแบบไว้(ตามเงื่อนไขการออกแบบ) 1 ชุด ในภาพเป็นตัวอย่าง แบบฟอร์ม 2 หน้า
  ให้ Scan แบบสอบถาม 2 หน้านี้ส่งไฟล์ไปไว้ที่ Image Folder ในตัวอย่างนี้คือ C:\buffer ซึ่งในตัวอย่างนี้คือไฟล์ Form1.bmp
  กับ Form2.bmp แต่ละเครื่อง Scanner อาจจะมีชื่อไฟล์ที่แตกต่างจากตัวอย่าง


  1.2 ดับเบิลคลิกเพื่อ Run โปรแกรม Scanpoll40.exe ในที่ที่คุณเก็บโปรแกรมไว้
  จะเห็นหน้าต่างแรกคือหน้าต่างหลัก Scan-poll 4.0 ตามรูปที่ 1.2

  รูปที่ 2.1

  บทที่ 2 การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่เพื่อจัดเก็บข้อมูล
  2.1 คลิกที่ปุ่ม 1.Create Project File วงกลมสีแดงในรูปที่ 1.2 เพื่อสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่

  2.2 จะปรากฏหน้าต่าง Create New Project ดังรูปที่ 2.2 ให้ป้อนจำนวนหน้าในช่องที่ 1 ในตัวอย่างนี้มีแบบสอบถาม 2 หน้า จึงป้อนเลข 2 ถัดมาให้คลิกเมาส์ไปที่ ปุ่มที่ 2. Creat Filename ซึ่งใช้สำหรับตั้งชื่อ File งานที่เราต้องการในตัวอย่างตั้งชื่อว่า example ไม่ต้องใส่นามสกุลเพราะโปรแกรมจะใส่นามสกุลให้เป็น .pol อัตโนมัติ
  ข้อควรระวังในการตั้งชื่อ File อย่าตั้งชื่อ File ใน Folder เดียวกับ Image folder ให้สร้าง Folder ขึ้นมาใหม่ ในตัวอย่างตั้งชื่อ File example.pol ใน Folder E:\scanpol หลังจากตั้งชื่อแล้วจะปรากฏชื่อ File ในพื้นสีเหลือง วงกลมที่ 3 ชื่อ File คือ E:\scanpoll\example.pol


  รูปที่ 2.2


  3. ขัั้นตอนถัดมาให้ Load file ภาพของแบบสอบถามเปล่าทีละหน้าโดยคลิกไปที่ปุ่มที่ 3 Load Blank Form Image Page Number 1 หมายความว่าโปรแกรมให้เรา Load ไฟล์ภาพหน้าที่ 1 ใส่ในตาราง ดังภาพที่ 2.3 ให้ Browse ไปที่ C:\buffer
  ดังรูปที่ 2.3 วงกลมสีแดง

  รูปที่ 2.3

  ซึ่งเป็น Folder ที่เราเก็บ File ภาพแบบสอบถามเปล่าที่เป็นต้นฉบับไว้ แล้วเลือก Form1.bmp ซึ่งเป็น File แบบสอบถามหน้าที่ 1 ถัดมาปุ่มที่ 3 ก็จะเปลี่ยนให้เรา Load หน้าที่ 2 ตามมา โดยปุ่มที่ 3 (ในวงกลมสีแดงรูปที่ 2.2) จะเปลี่ยนเป็น 3.Load Image Blank Form Page Number 2 ให้เราเลือก File ที่ชื่อ Form2.bmp ใส่เข้าไปที่บรรทัดที่ 2 (ในตารางด้านล่าง รูปที่ 2.2)
  จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 2.4

  รูปที่ 2.4